Vedtægter for Fuglebjerg Multipark

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1.
Foreningens navn er Fuglebjerg Multipark


Stk. 2.
Foreningens hjemsted er i Fuglebjerg, Næstved Kommune.

§ 2. Formål

Stk. 1.
Foreningens formål er: Opførelse og drift af Fuglebjerg Multipark, herunder afholdelse af almentvelgørende kulturelle arrangementer.

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1.
Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.


Stk. 2.
Indmeldelse sker når medlemmet har betalt kontingent.


Stk. 3.
Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af regnskabsåret.


Stk. 4.
Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent, som opkræves én gang årligt. Kontingentet refunderes ikke ved udmelding af foreningen.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst to ugers varsel. Indkaldelse kan ske elektronisk, eller ved opslag i Fuglebjerg.


Stk. 2.
Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan stemmes ved fuldmagt.


Stk. 3.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirregent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Godkendelse af budget
7. Valg af formand
8. Valg af næstformand
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
10. Eventuelt


Stk. 5.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder før den ordinære generalforsamling skal afholdes.


Stk. 6.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer), ved håndsoprækning eller anonym brevstemme, hvor kun bestyrelsen kan se navnet på stemmeafgiver. Hvert medlem kan maximalt afgive én stemme.


Stk. 7.
Formanden har to stemmer i alle beslutningsspørgsmål, for at sikre grundvisionen i projektet, samt afgøre spørgsmål hvor der opstår stemmelighed.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.


Stk. 2.
Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1.
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.


Stk. 2.
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter.


Stk. 3.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til at varetage afgrænsede opgaver.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.


Stk. 2.
Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.


Stk. 3.
Foreningens regnskab føres af kassereren.


Stk. 4.
Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1.
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.


Stk. 2.
Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren og formanden er begge tegningsberettigede og de eneste der kan råde over foreningens konti, herunder udbetalinger, overførsler, betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.


Stk. 3.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1.
Disse vedtægter kan kun ændres med et flertal på en generalforsamling.


Stk. 2.
Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning

Stk. 1.
Opløsning af foreningen kan kun finde sted med et flertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger.


Stk. 2.
Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 11. Datering

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 1. Marts 2021

Fuglebjerg Multipark

Byagervej 4

4250 Fuglebjerg


Mobilepay 27355155